Statistics Process Control, Machine learning và Data Science
Giáo sư Cedric
Mô hình hỏng hóc của hệ thống quan trọng- Học máy (Machine learning) - Quá trình ngẫu nhiên - Deep learning - Kiểm soát quá trình thống kê
Nguyễn Hữu Du, PhD Email: dunh@donga.edu.vn
Quá trình ngẫu nhiên. Phương trình nhiệt. Phương trình khuếch tán. Xác suất, thống kê ứng dụng. Kiểm soát quá trình thống kê. Quá trình Markov.
Nguyễn Thị Hiền, PhD Email: hiennt@donga.edu.vn
- Học máy (Machine learning) - Deep learning. - Khoa học dữ liệu - Quá trình ngẫu nhiên - Xác suất, thống kê ứng dụng. - Kiểm soát quá trình thống kê - Bảo mật văn bản / hình ảnh
Nguyễn Quốc Thông, PhD Email: thongnq@donga.edu.vn