Học máy (Machine learning) - Hồi quy phi tuyến - Khoa học dữ liệu - Điều khiển phân cấp - Kiểm soát quá trình thống kê
Trịnh Văn Vương, MS Email: vanvuong.trinh@gmail.com
Mô hình hỏng hóc của hệ thống quan trọng- Học máy (Machine learning) - Quá trình ngẫu nhiên - Deep learning - Kiểm soát quá trình thống kê
Nguyễn Hưu Du, PhD Email: dunh@donga.edu.vn
Quá trình ngẫu nhiên. Phương trình nhiệt. Phương trình khuếch tán. Xác suất, thống kê ứng dụng. Kiểm soát quá trình thống kê. Quá trình Markov.
Nguyễn Thị Hiền, PhD Email: hiennt@donga.edu.vn
- Học máy (Machine learning) - Deep learning. - Khoa học dữ liệu - Quá trình ngẫu nhiên - Xác suất, thống kê ứng dụng. - Kiểm soát quá trình thống kê - Bảo mật văn bản / hình ảnh
Nguyễn Quốc Thông, PhD Email: thongnq@donga.edu.vn